HYMN CXXXIX. Viśvedevas: Rig Veda – Book 1 – Ralph T.H. Griffith, Translator

अस्तु शरौषट पुरो अग्नीं धिया दध आ नु तच छर्धो दिव्यं वर्णीमह इन्द्रवायू वर्णीमहे |
यद ध कराणा विवस्वति नाभा संदायि नव्यसी |
अध पर सू न उप यन्तु धीतयो देवां अछा न धीतयः ||

यद ध तयन मित्रावरुणाव रताद अध्य आददाथे अन्र्तं सवेन मन्युना दक्षस्य सवेन मन्युना |
युवोर इत्थाधि सद्मस्व अपश्याम हिरण्ययम ||
धीभिश चन मनसा सवेभिर अक्षभिः सोमस्य सवेभिर अक्षभिः ||

युवां सतोमेभिर देवयन्तो अश्विनाश्रावयन्त इव शलोकम आयवो युवां हव्याभ्य आयवः |
युवोर विश्वा अधि शरियः पर्क्षश च विश्ववेदसा |
परुषायन्ते वाम पवयो हिरण्यये रथे दस्रा हिरण्यये ||

अचेति दस्रा वय नाकम रण्वथो युञ्जते वां रथयुजो दिविष्टिष्व अध्वस्मानो दिविष्टिषु |
अधि वां सथाम वन्धुरे रथे दस्रा हिरण्यये |
पथेव यन्ताव अनुशासता रजो ऽञजसा शासता रजः ||

शचीभिर नः शचीवसू दिवा नक्तं दशस्यतम |
मा वां रातिर उप दसत कदा चनास्मद रातिः कदा चन ||

वर्षन्न इन्द्र वर्षपाणास इन्दव इमे सुता अद्रिषुतास उद्भिदस तुभ्यं सुतास उद्भिदः |
ते तवा मन्दन्तु दावने महे चित्राय राधसे |
गीर्भिर गिर्वाह सतवमान आ गहि सुम्र्ळीको न आ गहि ||

ओ षू णो अग्ने शर्णुहि तवम ईळितो देवेभ्यो बरवसि यज्ञियेभ्यो राजभ्यो यज्ञियेभ्यः |
यद ध तयाम अङगिरोभ्यो धेनुं देवा अदत्तन |
वि तां दुह्रे अर्यमा कर्तरी सचां एष तां वेद मे सचा ||

मो षु वो अस्मद अभि तानि पौंस्या सना भूवन दयुम्नानि मोत जारिषुर अस्मत पुरोत जारिषुः |
यद वश चित्रं युगे-युगे नव्यं घोषाद अमर्त्यम |
अस्मासु तन मरुतो यच च दुष्टरं दिध्र्ता यच च दुष्टरम ||

दध्यङ ह मे जनुषम पूर्वो अङगिराः परियमेधः कण्वो अत्रिर मनुर विदुस ते मे पूर्वे मनुर विदुः |
तेषां देवेष्व आयतिर अस्माकं तेषु नाभयः |
तेषाम पदेन मह्य आ नमे गिरेन्द्राग्नी आ नमे गिरा ||

होता यक्षद वनिनो वन्त वार्यम बर्हस्पतिर यजति वेन उक्षभिः पुरुवारेभिर उक्षभिः |
जग्र्भ्मा दूरादिशं शलोकम अद्रेर अध तमना |
अधारयद अररिन्दानि सुक्रतुः पुरू सद्मानि सुक्रतुः ||

ये देवासो दिव्य एकादश सथ पर्थिव्याम अध्य एकादश सथ |
अप्सुक्षितो महिनैकादश सथ ते देवासो यज्ञम इमं जुषध्वम ||

 

astu śrauṣaṭ puro aghnīṃ dhiyā dadha ā nu tac chardho divyaṃ vṛṇīmaha indravāyū vṛṇīmahe |
yad dha krāṇā vivasvati nābhā saṃdāyi navyasī |
adha pra sū na upa yantu dhītayo devāṃ achā na dhītayaḥ ||

yad dha tyan mitrāvaruṇāv ṛtād adhy ādadāthe anṛtaṃ svena manyunā dakṣasya svena manyunā |
yuvor itthādhi sadmasv apaśyāma hiraṇyayam ||
dhībhiś cana manasā svebhir akṣabhiḥ somasya svebhir akṣabhiḥ ||

yuvāṃ stomebhir devayanto aśvināśrāvayanta iva ślokam āyavo yuvāṃ havyābhy āyavaḥ |
yuvor viśvā adhi śriyaḥ pṛkṣaś ca viśvavedasā |
pruṣāyante vām pavayo hiraṇyaye rathe dasrā hiraṇyaye ||

aceti dasrā vy nākam ṛṇvatho yuñjate vāṃ rathayujo diviṣṭiṣv adhvasmāno diviṣṭiṣu |
adhi vāṃ sthāma vandhure rathe dasrā hiraṇyaye |
patheva yantāv anuśāsatā rajo ‘ñjasā śāsatā rajaḥ ||

śacībhir naḥ śacīvasū divā naktaṃ daśasyatam |
mā vāṃ rātir upa dasat kadā canāsmad rātiḥ kadā cana ||

vṛṣann indra vṛṣapāṇāsa indava ime sutā adriṣutāsa udbhidas tubhyaṃ sutāsa udbhidaḥ |
te tvā mandantu dāvane mahe citrāya rādhase |
ghīrbhir ghirvāha stavamāna ā ghahi sumṛḷīko na ā ghahi ||

o ṣū ṇo aghne śṛṇuhi tvam īḷito devebhyo bravasi yajñiyebhyo rājabhyo yajñiyebhyaḥ |
yad dha tyām aṅghirobhyo dhenuṃ devā adattana |
vi tāṃ duhre aryamā kartarī sacāṃ eṣa tāṃ veda me sacā ||

mo ṣu vo asmad abhi tāni pauṃsyā sanā bhūvan dyumnāni mota jāriṣur asmat purota jāriṣuḥ |
yad vaś citraṃ yughe-yughe navyaṃ ghoṣād amartyam |
asmāsu tan maruto yac ca duṣṭaraṃ didhṛtā yac ca duṣṭaram ||

dadhyaṅ ha me januṣam pūrvo aṅghirāḥ priyamedhaḥ kaṇvo atrir manur vidus te me pūrve manur viduḥ |
teṣāṃ deveṣv āyatir asmākaṃ teṣu nābhayaḥ |
teṣām padena mahy ā name ghirendrāghnī ā name ghirā ||

hotā yakṣad vanino vanta vāryam bṛhaspatir yajati vena ukṣabhiḥ puruvārebhir ukṣabhiḥ |
jaghṛbhmā dūraādiśaṃ ślokam adrer adha tmanā |
adhārayad ararindāni sukratuḥ purū sadmāni sukratuḥ ||

ye devāso divy ekādaśa stha pṛthivyām adhy ekādaśa stha |
apsukṣito mahinaikādaśa stha te devāso yajñam imaṃ juṣadhvam ||

English Translation

Translated by Ralph T.H. Griffith

1. HEARD be our prayer! In thought I honour Agni first: now straightway we elect this heavenly company, Indra and Vāyu we elect.
For when our latest thought is raised and on Vivasvān centred well,
Then may our holy songs go forward on their way, our songs as ’twere unto the Gods.

2 As there ye, Mitra, Varuṇa, above the true have taken to yourselves the untrue with your mind, with wisdom’s mental energy,
So in the seats wherein ye dwell have we beheld the Golden One,
Not with our thoughts or spirit, but with these our eyes, yea, with the eyes that Soma gives.

3 Aśvins, the pious call you with their hymns of praise, sounding their loud song forth to you, these living men, to their oblations, living men.
All glories and all nourishment, Lords of all wealth! depend on you.
The fellies of your golden chariot scatter drops, Mighty Ones! of your golden car.

4 Well is it known, O Mighty Ones: ye open heaven; for you the chariot-steeds are yoked for morning rites, unswerving steeds for morning rites,
We set you on the chariot-seat, ye Mighty, on the golden car.
Ye seek mid-air as by a path that leads aright, as by a path that leads direct.

5 O Rich in Strength, through your great power vouchsafe us blessings day and night.
The offerings which we bring to you shall never fail, gifts brought by us shall never fail.

6 These Soma-drops, strong Indra! drink for heroes, poured, pressed out by pressing-stones, are welling forth for thee, for thee the drops are welling forth.
They shall make glad thy heart to give, to give wealth great and wonderful.
Thou who acceptest praise come glorified by hymns, come thou to us benevolent.

7 Quickly, O Agni, hear us: magnified by us thou shalt speck for us to the Gods adorable yea, to the Kings adorable:
When, O ye Deities, ye gave that Milch-cow to the Aṅgirases,
They milked her: Aryaman, joined with them, did the work: he knoweth her as well as I.

8 Ne’er may these manly deeds of yours for us grow old, never may your bright glories fall into decay, never before our time decay.
What deed of yours, new every age, wondrous, surpassing man, rings forth,
Whatever, Maruts! may be difficult to gain, grant us, whate’er is hard to gain.

9 Dadhyac of old, Aṅgiras, Priyamedha these, and Kaṇva, Atri, Manu knew my birth, yea, those of ancient days and Manu knew.
Their long line stretcheth to the Gods, our birth-connexions are with them.
To these, for their high station, I bow down with song, to Indra, Agni, bow with song.

10 Let the Invoker bless: let offerers bring choice gifts; Bṛhaspati the Friend doth sacrifice with Steers, Steers that have many an excellence.
Now with our ears we catch the sound of the press-stone that rings afar.
The very Strong hath gained the waters by himself, the strong gained many a resting-place.

11 O ye Eleven Gods whose home is heaven, O ye Eleven who make earth your dwelling,
Ye who with might, Eleven, live in waters, accept this sacrifice, O Gods, with pleasure.