Posted inUttar Pradesh

Gaja Karna Vinayak Temple, Varanasi

Gaja Karna Vinayak Temple, Varanasi Date built: – Deity: Gaja Karna Vinayak Architectural style: Hindu Temple architecture Major festivals – Locale: Varanasi District:: Varanasi Address: – Phone – Architecture Legend / Local stories Photo Gallery How to Reach: Gaja Karna Vinayak is said to have located at Ck. 37/43, Kotwalpura, Ishaneshwar. Gaja Karna Vinayak gives […]