श्री हनुमान चालीसा

श्री हनुमान चालीसा

  श्री हनुमान चालीसा श्रीगुरु चरन सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि । बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि ॥ बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन-कुमार । बल बुधि बिद्या देहु मोहिं हरहु कलेस बिकार ॥ ॥चौपाई॥ जय हनुमान

Read more

श्री हनुमान जी के 108 नाम

श्री हनुमान जी के 108 नाम

यही हनुमान जी बजरंग बलि के 108 नामावली है ॐ हनुमते नमः ॐ श्रीप्रदाया नमः ॐ वायुपूत्राया नमः ॐ अजराया नमः ॐ अमृत्याया नमः ॐ मारुताथमज़ाया नमः ॐ विराविराया नमः ॐ ग्रामवासाया नमः ॐ जनश्रयड़ायाया नमः ॐ रुद्राया नमः ॐ

Read more

Kacha – Devayani

Kacha – Devayani

Retold by P.R.Ramachander He was probably the first spy in the history of the world. He was extremely charming. He was from heaven. He was the son of sage Brahaspati-the sage of demigods or devas or suras from heaven. His

Read more

HYMN LXXI. Aśvins – Rig Veda – Book 7

HYMN LXXI. Aśvins – Rig Veda – Book 7 अप सवसुरुषसो नग जिहीते रिणक्ति कर्ष्णीररुषाय पन्थाम | अश्वामघा गोमघा वां हुवेम दिवा नक्तं शरुमस्मद युयोतम || उपायातं दाशुषे मर्त्याय रथेन वाममश्विना वहन्ता | युयुतमस्मदनिराममीवां दिवा नक्तं माध्वी तरासिथां नः ||

Read more

HYMN XI. Agni – Rig Veda – Book 6

HYMN XI. Agni: Rig Veda – Book 6 – Ralph T.H. Griffith, Translator यजस्व होतरिषितो यजीयानग्ने बाधो मरुतां न परयुक्ति | आ नो मित्रावरुणा नासत्या दयावा होत्राय पर्थिवी वव्र्त्याः || तवं होता मन्द्रतमो नो अध्रुगन्तर्देवो विदथा मर्त्येषु | पावकया जुह्वा

Read more

HYMN I. Agni – Rig Veda – Book 5

HYMN I. Agni: Rig Veda – Book 5 – Ralph T.H. Griffith, Translator अबोध्य अग्निः समिधा जनानाम परति धेनुम इवायतीम उषासम | यह्वा इव पर वयाम उज्जिहानाः पर भानवः सिस्रते नाकम अछ || अबोधि होता यजथाय देवान ऊर्ध्वो अग्निः सुमनाः

Read more

HYMN LIV. Indra – Rig Veda – Book 1

HYMN LIV. Indra: Rig Veda – Book 1 – Ralph T.H. Griffith, Translator मा नो अस्मिन मघवन पर्त्स्वंहसि नहि ते अन्तः शवसः परीणशे | अक्रन्दयो नद्यो रोरुवद वना कथा न कषोणीर्भियसा समारत || अर्चा शक्राय शाकिने शचीवते शर्ण्वन्तमिन्द्रं महयन्नभि षटुहि

Read more

108 Names of Lord Ram

108 Names of Lord Ram

108 Names of Lord Ram Lord Rama is the seventh incarnation of Lord Vishnu.  Lord Rama is also known as Purushottama which means the best of men or the supreme Purusa (personality). Adipurusha: Primordial being Ahalyashapashamana: Remitter of Ahalya’s curse Anantaguna:

Read more