गोबिन्द लीनो मोल | Lyrics, Video | Krishna Bhajans
गोबिन्द लीनो मोल | Lyrics, Video | Krishna Bhajans

गोबिन्द लीनो मोल लिरिक्स

govind leno mol

गोबिन्द लीनो मोल लिरिक्स (हिन्दी)

गोबिन्द लीनो मोल माई री मैंने गोबिन्द लीनो मोल,

कोई काहे सस्ता कोई कहे मेहंगा,
लीनो तराजू तोल, माई री मैंने गोबिन्द लीनो मोल,

कोई कहे चोरी कोई कहे सानी,
लीनो भजन का ढोल  माई री मैंने गोबिन्द लीनो मोल,

कोई कहे गोरा कोई कहे काला,
लीनो अमोलक मोल  माई री मैंने गोबिन्द लीनो मोल,

मीरा के प्रभु गिरधरनागर,
आवत प्रेम के मोल  माई री मैंने गोबिन्द लीनो मोल,

Download PDF (गोबिन्द लीनो मोल)

गोबिन्द लीनो मोल

Download PDF: गोबिन्द लीनो मोल

गोबिन्द लीनो मोल Lyrics Transliteration (English)

gobinda lIno mola mAI rI maiMne gobinda lIno mola,

koI kAhe sastA koI kahe mehaMgA,
lIno tarAjU tola, mAI rI maiMne gobinda lIno mola,

koI kahe chorI koI kahe sAnI,
lIno bhajana kA Dhola  mAI rI maiMne gobinda lIno mola,

koI kahe gorA koI kahe kAlA,
lIno amolaka mola  mAI rI maiMne gobinda lIno mola,

mIrA ke prabhu giradharanAgara,
Avata prema ke mola  mAI rI maiMne gobinda lIno mola,

गोबिन्द लीनो मोल Video

गोबिन्द लीनो मोल Video

Browse Temples in India