HYMN LVIII. Soma Pavamana. – Rig Veda – Book 9

तरत स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः |
तरत स मन्दी धावति ||

उस्रा वेद वसूनां मर्तस्य देव्यवसः |
तरत स मन्दी धावति ||

धवस्रयोः पुरुषन्त्योरा सहस्राणि दद्महे |
तरत स मन्दी धावति ||

आ ययोस्त्रिंशतं तना सहस्राणि च दद्महे |
तरत समन्दी धावति ||

tarat sa mandī dhāvati dhārā sutasyāndhasaḥ |
tarat sa mandī dhāvati ||

usrā veda vasūnāṃ martasya devyavasaḥ |
tarat sa mandī dhāvati ||

dhvasrayoḥ puruṣantyorā sahasrāṇi dadmahe |
tarat sa mandī dhāvati ||

ā yayostriṃśataṃ tanā sahasrāṇi ca dadmahe |
tarat samandī dhāvati ||

English Translation

Translated by Ralph T.H. Griffith

1. SWIFT runs this giver of delight, even the stream of flowing juice:
Swift runs this giver of delight.

2 The Morning knows all precious things, the Goddess knows her grace to man:
Swift runs this giver of delight.

3 We have accepted thousands from Dhvasra’s and Puruṣanti’s hands:
Swift runs this giver of delight.

4 From whom we have accepted thus thousands and three times ten beside:
Swift runs this giver of delight.