HYMN LXXIV. Aśvins: Rig Veda – Book 5 – Ralph T.H. Griffith, Translator

कूष्ठो देवाव अश्विनाद्या दिवो मनावसू |
तच छरवथो वर्षण्वसू अत्रिर वाम आ विवासति ||

कुह तया कुह नु शरुता दिवि देवा नासत्या |
कस्मिन्न आ यतथो जने को वां नदीनां सचा ||

कं याथः कं ह गछथः कम अछा युञ्जाथे रथम |
कस्य बरह्माणि रण्यथो वयं वाम उश्मसीष्टये ||

पौरं चिद धय उदप्रुतम पौर पौराय जिन्वथः |
यद ईं गर्भीततातये सिंहम इव दरुहस पदे ||

पर चयवानाज जुजुरुषो वव्रिम अत्कं न मुञ्चथः |
युवा यदी कर्थः पुनर आ कामम रण्वे वध्वः ||

अस्ति हि वाम इह सतोता समसि वां संद्र्शि शरिये |
नू शरुतम म आ गतम अवोभिर वाजिनीवसू ||

को वाम अद्य पुरूणाम आ वव्ने मर्त्यानाम |
को विप्रो विप्रवाहसा को यज्ञैर वाजिनीवसू ||

आ वां रथो रथानां येष्ठो यात्व अश्विना |
पुरू चिद अस्मयुस तिर आङगूषो मर्त्येष्व आ ||

शम ऊ षु वाम मधूयुवास्माकम अस्तु चर्क्र्तिः |
अर्वाचीना विचेतसा विभिः शयेनेव दीयतम ||

अश्विना यद ध कर्हि चिच छुश्रूयातम इमं हवम |
वस्वीर ऊ षु वाम भुजः पर्ञ्चन्ति सु वाम पर्चः ||

kūṣṭho devāv aśvinādyā divo manāvasū |
tac chravatho vṛṣaṇvasū atrir vām ā vivāsati ||

kuha tyā kuha nu śrutā divi devā nāsatyā |
kasminn ā yatatho jane ko vāṃ nadīnāṃ sacā ||

kaṃ yāthaḥ kaṃ ha ghachathaḥ kam achā yuñjāthe ratham |
kasya brahmāṇi raṇyatho vayaṃ vām uśmasīṣṭaye ||

pauraṃ cid dhy udaprutam paura paurāya jinvathaḥ |
yad īṃ ghṛbhītatātaye siṃham iva druhas pade ||

pra cyavānāj jujuruṣo vavrim atkaṃ na muñcathaḥ |
yuvā yadī kṛthaḥ punar ā kāmam ṛṇve vadhvaḥ ||

asti hi vām iha stotā smasi vāṃ saṃdṛśi śriye |
nū śrutam ma ā ghatam avobhir vājinīvasū ||

ko vām adya purūṇām ā vavne martyānām |
ko vipro vipravāhasā ko yajñair vājinīvasū ||

ā vāṃ ratho rathānāṃ yeṣṭho yātv aśvinā |
purū cid asmayus tira āṅghūṣo martyeṣv ā ||

śam ū ṣu vām madhūyuvāsmākam astu carkṛtiḥ |
arvācīnā vicetasā vibhiḥ śyeneva dīyatam ||

aśvinā yad dha karhi cic chuśrūyātam imaṃ havam |
vasvīr ū ṣu vām bhujaḥ pṛñcanti su vām pṛcaḥ ||

English Translation

Translated by Ralph T.H. Griffith

1. WHERE in the heavens are ye to-day, Gods, Aśvins, rich in constancy?
Hear this, ye excellent as Steers: Atri inviteth you to come.

2 Where are they now? Where are the Twain, the famed Nāsatyas, Gods in heaven?
Who is the man ye strive to reach? Who of your suppliants is with you?

3 Whom do ye visit, whom approach? to whom direct your harnessed car?
With whose devotions are ye pleased? We long for you to further us.

4 Ye, Strengtheners, for Paura stir the filler swimming in the flood,
Advancing to be captured like a lion to the ambuscade.

5 Ye from cyavana worn with age removed his skin as ’twere a robe.
So, when ye made him young again, he stirred the longing of a dame.

6 Here is the man who lauds you both: to see your glory are we here.
Now bear me, come with saving help, ye who are rich in store of wealth.

7 Who among many mortal men this day hath won you to himself?
What bard, accepters of the bard? Who, rich in wealth! with sacrifice?

8 O Aśvins, may your car approach, most excellent of cars for speed.
Through many regions may our praise pass onward among mortal men.

9 May our laudation of you Twain, lovers of meath! be sweet to you.
Fly hitherward, ye wise of heart, like falcons with your winged steeds.

10 O Aśvins, when at any time ye listen to this call of mine,
For you is dainty food prepared: they mix refreshing food for you.