-khatu ka mela aaya, Romi-Khatu Shyam Bhajan-khatu ka Mela Aaya
-khatu ka mela aaya, Romi-Khatu Shyam Bhajan-khatu ka Mela Aaya