Posted inA Lyrics

गुलाब गजरो यो फुला को गजरो म्हारा श्याम जी सोवे Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

गुलाब गजरो यो फुला को गजरो म्हारा श्याम जी सोवे लिरिक्स Gulab Gajro Yo Fula Ko Gajro Bhajan गुलाब गजरो यो फुला को गजरो म्हारा श्याम जी सोवे लिरिक्स (हिन्दी) गुलाब गजरो यो फुला को गजरो, म्हारा श्याम जी सोवे यो गुलाब गजरो, म्हारा सावरियाजी ने सोवे, यो फुला को गजरो।। ऐसो भाग्य गुलाब को […]