Posted inA Lyrics, Bhajans

बाबो भोलो अमलीडो | Lyrics, Video | Shiv Bhajans

बाबो भोलो अमलीडो लिरिक्स babo bholo amlido बाबो भोलो अमलीडो लिरिक्स (हिन्दी) अरे अमलीडो अमलीडो अमलीड़ो अमलीड़ों भोलो, भगतां ने लागे भालो म्हारो नाथ तिलसमां वालो, यो बाबो भोलो अमलीडो अमलीडो गांजा की चलमां पीवे यो भांग धतूरा खावे, यो बाबो भोलोअमलीड़ो, अरे अमलीडो…… अमलीडो गले में नाग लटकावे, यो डम डम डमरू बजावे यो […]