Posted inA Lyrics

थे खाटू मे अवतार लियो श्याम भजन Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

थे खाटू मे अवतार लियो श्याम भजन लिरिक्स The Khatu Me Avtar Liyo थे खाटू मे अवतार लियो श्याम भजन लिरिक्स (हिन्दी) थे खाटू मे अवतार लियो, हो अहिलवती थारो लाल अठै, हो लिले रो असवार अठै, ओ भक्ता रो प्रतिपाल अठै, ओ बाबो लखदातार अठै।। तर्ज मायड़ थारो पूत। मे बाच्यो हैं ईतहासा मे, […]