Posted inA Lyrics

गुरुजी म्हाने बेगम देश बतायो देसी भजन Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

गुरुजी म्हाने बेगम देश बतायो देसी भजन लिरिक्स Guruji Mhane Begam Desh Batayo गुरुजी म्हाने बेगम देश बतायो देसी भजन लिरिक्स (हिन्दी) भजीयो राम भरोसो आयो, गुरुजी म्हाने बेगम देश बतायो, गुरुजी म्हाने बैगम देश बतायो।। तीन पांच पस्सीस प्रगति, स्थूल शरीर बणायो, तीन पांच री करो पारखा, सुखशम धाम बसायो, गुरुजी म्हाने बैगम देश […]