Posted inA Lyrics

मैया यशोदा थारो छोटो सो क़ानूडो मारो माखन खायो रे Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

मैया यशोदा थारो छोटो सो क़ानूडो मारो माखन खायो रे लिरिक्स Maiya Yashoda Tharo Choto So Kanudo मैया यशोदा थारो छोटो सो क़ानूडो मारो माखन खायो रे लिरिक्स (हिन्दी) मैया यशोदा थारो छोटो सो क़ानूडो, मारो माखन खायो रे, कोई इने समझाओ।। हा में बृजभान री जाई, मे तो दहीडो बेचवा आई, मारो लपट लपट […]