Posted inA Lyrics, Bhajans

भाई रे साँचो कहिजे | Lyrics, Video | Miscellaneous Bhajans

भाई रे साँचो कहिजे लिरिक्स bhai re sancho kehje भाई रे साँचो कहिजे लिरिक्स (हिन्दी) एह सांचो कहिजे जाम्भोजी रो नाम, मुक्ति रो अवसर आवियो, भाई रे साँचो कहिजे जाम्भोजी रो नाम, साँचो कहिजे जाम्भोजी रो नाम, मुक्ति रो अवसर आवियो, जियो आयो आयो अवसर आज, मिनख जमारो भल पावियो कीना कीना प्रहलादे सू कोल, […]