Posted inA Lyrics

दादा खेड़े तेरा द्वारा मने लागे सै घणा प्यारा Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

दादा खेड़े तेरा द्वारा मने लागे सै घणा प्यारा लिरिक्स Dada Khede Tera Dwara Mane Lage Se Ghana Pyara दादा खेड़े तेरा द्वारा मने लागे सै घणा प्यारा लिरिक्स (हिन्दी) दादा खेड़े तेरा द्वारा, मने लागे सै घणा प्यारा, मने लागे सै घणा प्यारा, दादा खेडे तेरा द्वारा, मने लागे सै घणा प्यारा।। मोह माया […]