Posted inA Lyrics

Ankhiyaa Hari darsan Ankhiyaa Hari darsan kI pyasi Lyrics Bhajans Bhakti Songs

Ankhiyaa Hari darsan Ankhiyaa Hari darsan kI pyasi| Lyrics Ankhiyaa Hari Darsan- Hari Bhajan By Surdas Ankhiyaa Hari darsan Ankhiyaa Hari darsan kI pyasi| Lyrics in Hindi Ankhiyaa Hari darsan Ankhiyaa Hari darsan kI pyasi| dekhyau chahti kamala nayan kau, nisi-din rahti udasI|| Ae Udhai phiri gaye aaNgan, Dari gaye gar phamsI| kesri tilak motin […]