Posted inA Lyrics

हिन्डो तो घला दयो | Lyrics, Video | Baba Balak Nath Bhajans

हिन्डो तो घला दयो लिरिक्स hindo to ghala dyo gurusa हिन्डो तो घला दयो लिरिक्स (हिन्दी) हिण्डो तो घलादे सतगुरु म्हारा बाग मे जी, सतगुरु म्हारा, हिण्डे-हिण्डे सुरता नार, काया तो नगरिये मे सतगुरु म्हारा आमली जी, सतगुरु म्हारा छायी छायी च्यारुँ मेर, अगर-चंदन को सतगुरु म्हारा पालणो जी, सतगुरु म्हारा रेशम डोर घलाय , […]