Posted inA Lyrics

Santi Path Mantra Om dyauh shanti rantariksham shantih Lyrics Bhajans Bhakti Songs

Santi Path Mantra Om dyauh shanti rantariksham shantih Lyrics Santi Path Mantra Santi Path Mantra Om dyauh shanti rantariksham shantih Lyrics in Hindi Santi Path Mantra Om dyauh shanti rantariksham shantih Prithvi shantirapah shantih Oshadhayah shantih Vanaspatayah shantih Vishvedevaah shantih Brahma shantih Sarvam shantih Shantireva shantih Saamaa shantiredhih Om shaantih, shaantih, shaantih! Translation of the […]