अयोध्यावासी राम दशरथ नंदन राम लिरिक्स

ayodhyavasi ram darsrath nandan ram

अयोध्यावासी राम दशरथ नंदन राम लिरिक्स (हिन्दी)

अयोध्यावासी राम दशरथ नंदन राम
जानकी जीवन राम श्री राम राम, जय राम

अयोध्यावासी राम दशरथ नंदन राम
जानकी जीवन राम श्री राम राम, जय राम

अयोध्यावासी राम दशरथ नंदन राम
जानकी जीवन राम श्री राम राम, जय राम

अयोध्यावासी राम दशरथ नंदन राम
जानकी जीवन राम श्री राम राम, जय राम

दशरथ नंदन राम दशमुख मरदान राम
पशुपति रंजन राम पापा विमोचन राम

दशरथ नंदन राम दशमुख मरदान राम
पशुपति रंजन राम पापा विमोचन राम

दशरथ नंदन राम दशमुख मरदान राम
पशुपति रंजन राम पापा विमोचन राम

दशरथ नंदन राम दशमुख मरदान राम
पशुपति रंजन राम पापा विमोचन राम

मणिमय भूषण राम मंजुल भाशन राम
रणजय लक्ष्मण राम राक्षस शिक्षण राम

मणिमय भूषण राम मंजुल भाशन राम
रणजय लक्ष्मण राम राक्षस शिक्षण राम

मणिमय भूषण राम मंजुल भाशन राम
रणजय लक्ष्मण राम राक्षस शिक्षण राम

मणिमय भूषण राम मंजुल भाशन राम
रणजय लक्ष्मण राम राक्षस शिक्षण राम

अयोध्यावासी राम दशरथ नंदन राम
जानकी जीवन राम श्री राम राम, जय राम

दशरथ नंदन राम दशमुख मरदान राम
पशुपति रंजन राम पापा विमोचन राम

मणिमय भूषण राम मंजुल भाशन राम
रणजय लक्ष्मण राम राक्षस शिक्षण राम

अयोध्यावासी राम दशरथ नंदन राम
जानकी जीवन राम श्री राम राम, जय राम

अयोध्यावासी राम दशरथ नंदन राम
जानकी जीवन राम श्री राम राम, जय राम

दशरथ नंदन राम दशमुख मरदान राम
पशुपति रंजन राम पापा विमोचन राम

मणिमय भूषण राम मंजुल भाशन राम
रणजय लक्ष्मण राम राक्षस शिक्षण राम

अयोध्यावासी राम दशरथ नंदन राम
जानकी जीवन राम श्री राम राम, जय राम

दशरथ नंदन राम दशमुख मरदान राम
पशुपति रंजन राम पापा विमोचन राम

मणिमय भूषण राम मंजुल भाशन राम
रणजय लक्ष्मण राम राक्षस शिक्षण राम

Download PDF (अयोध्यावासी राम दशरथ नंदन राम)

अयोध्यावासी राम दशरथ नंदन राम

Download PDF: अयोध्यावासी राम दशरथ नंदन राम

अयोध्यावासी राम दशरथ नंदन राम Lyrics Transliteration (English)

ayodhyAvAsI rAma dasharatha naMdana rAma
jAnakI jIvana rAma shrI rAma rAma, jaya rAma

ayodhyAvAsI rAma dasharatha naMdana rAma
jAnakI jIvana rAma shrI rAma rAma, jaya rAma

ayodhyAvAsI rAma dasharatha naMdana rAma
jAnakI jIvana rAma shrI rAma rAma, jaya rAma

ayodhyAvAsI rAma dasharatha naMdana rAma
jAnakI jIvana rAma shrI rAma rAma, jaya rAma

dasharatha naMdana rAma dashamukha maradAna rAma
pashupati raMjana rAma pApA vimochana rAma

dasharatha naMdana rAma dashamukha maradAna rAma
pashupati raMjana rAma pApA vimochana rAma

dasharatha naMdana rAma dashamukha maradAna rAma
pashupati raMjana rAma pApA vimochana rAma

dasharatha naMdana rAma dashamukha maradAna rAma
pashupati raMjana rAma pApA vimochana rAma

maNimaya bhUShaNa rAma maMjula bhAshana rAma
raNajaya lakShmaNa rAma rAkShasa shikShaNa rAma

maNimaya bhUShaNa rAma maMjula bhAshana rAma
raNajaya lakShmaNa rAma rAkShasa shikShaNa rAma

maNimaya bhUShaNa rAma maMjula bhAshana rAma
raNajaya lakShmaNa rAma rAkShasa shikShaNa rAma

maNimaya bhUShaNa rAma maMjula bhAshana rAma
raNajaya lakShmaNa rAma rAkShasa shikShaNa rAma

ayodhyAvAsI rAma dasharatha naMdana rAma
jAnakI jIvana rAma shrI rAma rAma, jaya rAma

dasharatha naMdana rAma dashamukha maradAna rAma
pashupati raMjana rAma pApA vimochana rAma

maNimaya bhUShaNa rAma maMjula bhAshana rAma
raNajaya lakShmaNa rAma rAkShasa shikShaNa rAma

ayodhyAvAsI rAma dasharatha naMdana rAma
jAnakI jIvana rAma shrI rAma rAma, jaya rAma

ayodhyAvAsI rAma dasharatha naMdana rAma
jAnakI jIvana rAma shrI rAma rAma, jaya rAma

dasharatha naMdana rAma dashamukha maradAna rAma
pashupati raMjana rAma pApA vimochana rAma

maNimaya bhUShaNa rAma maMjula bhAshana rAma
raNajaya lakShmaNa rAma rAkShasa shikShaNa rAma

ayodhyAvAsI rAma dasharatha naMdana rAma
jAnakI jIvana rAma shrI rAma rAma, jaya rAma

dasharatha naMdana rAma dashamukha maradAna rAma
pashupati raMjana rAma pApA vimochana rAma

maNimaya bhUShaNa rAma maMjula bhAshana rAma
raNajaya lakShmaNa rAma rAkShasa shikShaNa rAma

अयोध्यावासी राम दशरथ नंदन राम Video

अयोध्यावासी राम दशरथ नंदन राम Video

Singer – Varsha Shrivastava
Music – Vijay Nanda
Actor – Sita Kadam

Browse Temples in India