HYMN CLXXXIX. Sūrya. – Rig Veda – Book 10

आयं गौः पर्श्निरक्रमीदसदन मातरं पुरः |
पितरं च परयन सवः ||

अन्तश्चरति रोचनास्य पराणादपानती |
वयख्यन्महिषो दिवम ||

तरिंशद धाम वि राजति वाक पतंगाय धीयते |
परतिवस्तोरह दयुभिः ||

āyaṃ ghauḥ pṛśnirakramīdasadan mātaraṃ puraḥ |
pitaraṃ ca prayan svaḥ ||

antaścarati rocanāsya prāṇādapānatī |
vyakhyanmahiṣo divam ||

triṃśad dhāma vi rājati vāk pataṃghāya dhīyate |
prativastoraha dyubhiḥ ||

English Translation

Translated by Ralph T.H. Griffith

1. THIS spotted Bull hath come, and sat before the Mother in the east,
Advancing to his Father heaven.

2 Expiring when he draws his breath, she moves along the lucid spheres:
The Bull shines out through all the sky.

3 Song is bestowed upon the Bird: it rules supreme through thirty realms
Throughout the days at break of morn.