जमे पधारो धणी रोमा देसी वीणा भजन Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs
जमे पधारो धणी रोमा देसी वीणा भजन Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

जमे पधारो धणी रोमा देसी वीणा भजन लिरिक्स

Jame Padharo Dhani Roma

जमे पधारो धणी रोमा देसी वीणा भजन लिरिक्स (हिन्दी)

जमे पधारो धणी रोमा,

ककू केसर री गार निपाऊ,
मोतियों रो सोक पुराउ,
पीले पोनो री जाजम ढलाऊ,
जीण पर आचण पूरो,
दुर्बल होने करू विणती,
पाठ पधारो धणी पीरो,
दुर्बल होने करू विणती,
जमे पधारो धणी रोमा।।

गेहूं रे मगाऊ रामा कातिया,
झीणो पिवाऊ थोरे मेदो,
घिरत खोड में मैदो रलाऊ,
चोखो रंधाऊ थोरे सिरो,
दुर्बल होने करू विणती,
पाठ पधारो धणी पिरो,
दुर्बल होने करू विणती,
जमे पधारो धणी रोमा।।

ऊंची मेड़ी अधर झरुखा,
जीण पर आचण पुरो,
सिरख पथरणा ढालु ढोलियो,
जीण पर मालिक सुइरो,
दुर्बल होने करू विणती,
पाठ पधारो धणी पिरो,
दुर्बल होने करू विणती,
जमे पधारो धणी रोमा।।

गुरु उग्मदे पूरा मिलिए,
मार्ग बताया झीणा,
दोई कर जोड़ रत्नसिंग बोले,
चरणों में राखो पीरो,
दुर्बल होने करू विणती,
पाठ पधारो धणी पिरो,
दुर्बल होने करू विणती,
जमे पधारो धणी रोमा।।

ककू केसर री गार निपाऊ,
मोतियों रो सोक पुराउ,
पीले पोनो री जाजम ढलाऊ,
जीण पर आचण पूरो,
दुर्बल होने करू विणती,
पाठ पधारो धणी पीरो,
दुर्बल होने करू विणती,
जमे पधारो धणी रोमा,
जमे पधारो धणी रोमा।।

जमे पधारो धणी रोमा देसी वीणा भजन Video

जमे पधारो धणी रोमा देसी वीणा भजन Video

Browse all bhajans by Tikmaram Sapunia

Browse Temples in India