Posted inA Lyrics

जमे पधारो धणी रोमा देसी वीणा भजन Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

जमे पधारो धणी रोमा देसी वीणा भजन लिरिक्स Jame Padharo Dhani Roma जमे पधारो धणी रोमा देसी वीणा भजन लिरिक्स (हिन्दी) जमे पधारो धणी रोमा, ककू केसर री गार निपाऊ, मोतियों रो सोक पुराउ, पीले पोनो री जाजम ढलाऊ, जीण पर आचण पूरो, दुर्बल होने करू विणती, पाठ पधारो धणी पीरो, दुर्बल होने करू विणती, […]