कैलाश पुरी से चाल के शिव नन्द महर घर आयो Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs
कैलाश पुरी से चाल के शिव नन्द महर घर आयो Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

कैलाश पुरी से चाल के शिव नन्द महर घर आयो लिरिक्स

Kailash Puri Se Chal Kar Shiv In Hindi

कैलाश पुरी से चाल के शिव नन्द महर घर आयो लिरिक्स (हिन्दी)

कैलाश पुरी से चाल के,
शिव नन्द महर घर आयो।।

राग पारवा ~ लावणी।


शिव भगति मं मगन,
दरस री लगन,
ध्यान लाग्यो धरणै-२,
महाराज ध्यान लाग्यो धरणै,
हेजी-२ ओ ध्यान लाग्यो धरणै,
बिष्णु रो कठै निवास,-२
देखणूं हरि नै।।


देख्यो च्यारूं कूंट,
और बैकूण्ट,
देव और नर मं-२
महाराज देव और नर मं,
हेजी-२ ओ देव और नर मं,
नारायण लियो अवतार,-२
नन्द कै घर मं।।


प्रभु नन्द घरां अवतारी,
लख मगन भयो त्रिपुरारी,
आंखड़ल्यां तरसै म्हारी,
चालण री करी त्यारी।।


स्रींगी सेळी कण्ठी माळा,
गळै बीच घाली है,
बाघम्बर लपेटी तन पर,
भस्मी रमाली है,
शीश ऊपर शोभा देवै,
जग नै तारण हाळी है,
कैलासां सूं बिदा होया,
बोल्या हर बम-बम।
हाथ मं त्रिशूल डमरू,
बाज रयो डम् डम्,
चन्दरमा लिलाड़ ऊपर,
कर रयो चम् चम्।।


चाल्यो सरप गळा मं घाल की,
दिण ब्रज मं आय उगायो,
कैलाश पुरी सै चालकै,
शिव नन्द महर घर आयो।।


गोकुळ री देखी झलक,
जगाई अलख,
नन्द रै द्वारै-२
महाराज नन्द रै द्वारै,
हेजी-२ ओ नन्द रै द्वारै,
एक दरस भिखारी,-२
खड़्यो बारणै थांरै।।


अलख-अलख रयो टेर,
होय रयी देर,
जावूं घर म्हारै-२
महाराज जावूं घर म्हारै,
हेजी-२ ओ जावूं घर म्हारै,
माई माई,-२
शिवशंकर खड़्यो पुकारै।।


जद माता जसोदा बोली,
एक संत खड़्यो छै पोळी,
भिच्छा ल्यायी अण़मोली,
जोगी की भर देवूं झोळी।।


थाळी भरकै ल्यायी माता,
रतन अमोला रे,
लालै री बधाई देवूं,
लेज्या जोगी भोळा रे,
जाग्यावै कन्हैयो म्हारो,
करै मत रोळा रे,
भीख कोनीं लेवूं तेरै,
पुत्तर नै दिखा दे माई,
भोळेनाथ घरै आयो,
जायकै सुणा दे माई,
अलख पालणियै तेरै,
सुत्यो है जगा दे माई।।


सूरत दिखा दे थारै लाल की,
शिव दरसण तांईं आयो,
कैलाश पुरी सै चालकै,
शिव नन्द महर घर आयो।।


तेरी सुण डमरू की तान,
सूतेड़ो कान,
चिमक कै जागै-२
महाराज चिमक कै जागै,
हेजी-२ चिमक कै जागै,
लाला रै निजर लग जायै,-२
ल्यावूं नीं तेरै आगै।।


तेरै गळै बीच मं शेष,
अजब तेरो भेष,
मनै डर लागै-२
महाराज मनै डर लागै,
हेजी-२ ओ मनै डर लागै।
बाळक देखै तेरो,-२
रूप रोयकर भागै।।


कै रिया बचन कैलासी,
माई कर दे मैर जरासी।
थारै घर प्रगट्यो अबिनासी,
आंख्यां दरसण री प्यासी।।


मेरो ईष्ट देव माई,
झूलै थारै पालणै,
जगत को करता धरता,
खेलै थारै आंगणै,
दरसण करबा आयो कोनीं,
आयो भीख मांगणै,
तातो पाणी कर द्यूं जोगी,
बैठकर कै न्हायले,
भूख जे लगी तो जोगी,
दही रोटी खायले,
पुत्तर नै दिखावूं कोनीं,
चायै भिक्षा नांयले।।


क्यूं बात करै है जाळकी,
चल्यो जायै जठै सै आयो,
कैलाश पुरी सै चालकै,
शिव नन्द महर घर आयो।।


शंकर होय निरास,
फेर कैलास,
चालण नै लाग्यो-२
महाराज चालण नै लाग्यो,
हेजी-२ ओ चालण नै लाग्यो,
पलणै मं सूत्यो,-२
कंवर कन्हैयो जाग्यो।।


चिमक मारी किलकार,
पैर फटकार,
रोवण नै लाग्यो-२
महाराज रोवण नै लाग्यो,
हेजी-२ ओ रोवण नै लाग्यो,
माता कैती,-२
जोगिड़ो निजर लगाग्यो।।


झट गोद लियो महतारी,
हुलरा-हुलरा कै हारी,
आई दस पांच बिरज की नारी,
थारो क्यूं रोवै बनवारी।।


कोई बोली पेट दुखै,
कान मं है चटको,
कोई बोली कीड़ो कांटो,
भर लियो बटको,
माता बोली भैणा म्हारै,
जी मं ओर खटको,
अेक जोगी आयो भैणा,
करग्यो जादू टूणो अे,
जोगिड़ो जाणै कै पीछै,
रोवै दूणो दूणो अे,
पकड़ कै जोगी नै ल्यावूं,
ढून्ढूं कूणो कूणो अे।।


काम्बळ सी नार खाळ की,
शिव शंकर नाम बतायो,
कैलाश पुरी सै चालकै,
शिव नन्द महर घर आयो।।


जसुमति दौड़ी लैर,
जोगिड़ा ठैर,
जाण देवूं नांई-२
महाराज जाण देवूं नांई,
हेजी-२ ओ जाण देवूं नांई,
कान्है रो दुखै पेट,-२
थूं निजर लगाई।।


के कर आयो जादू,
पाखण्डी सादू,
बोल रयी माई-२
महाराज बोल रयी माई,
हेजी-२ ओ बोल रयी माई,
शिवशंकर कवै घर चालूं,
देवूंला दवाई।।


शंकर मन मं हरसायो,
संग जसुमति कै घर आयो,
पोळी मं कृष्ण बुलायो,
हंस कर कै कण्ठ लगायो।।


निजर लागी तो तनै,
बभूती री चूंटी देवूं,
सरद जुखाम व्है तो,
ओर जड़ी बूंटी देवूं,
पेट मं दर्द व्है तो,
जायफळ री घूंटी देवूं।।


शीश ऊपर हाथ फेरै,
आशीषां सुणाय रयो,
गद गद कण्ठ हो कै,
मन मं हरसाय रयो,
शंकर-श्याम मिल्या जद,
मोहन गुण गाय रयो।।


ल्यायो उमर हजारां साळ की,
यो जसुमति थांको जायो,
कैलाश पुरी सै चालकै,
शिव नन्द महर घर आयो।।


कैलाश पुरी से चाल के,
शिव नन्द महर घर आयो।।

लेखक स्व॰ श्रीमोहन लाल जी चोटिया।
गायन श्रीरोहित पुजारी(सालासर)
प्रेषक विवेक अग्रवाल।

Download PDF (कैलाश पुरी से चाल के शिव नन्द महर घर आयो )

Download the PDF of song ‘Kailash Puri Se Chal Kar Shiv In Hindi’.

Download PDF: कैलाश पुरी से चाल के शिव नन्द महर घर आयो

Kailash Puri Se Chal Kar Shiv In Hindi Lyrics (English Transliteration)

kailAsha purI se chAla ke,
shiva nanda mahara ghara Ayo||

rAga pAravA ~ lAvaNI|


shiva bhagati maM magana,
darasa rI lagana,
dhyAna lAgyo dharaNai-2,
mahArAja dhyAna lAgyo dharaNai,
hejI-2 o dhyAna lAgyo dharaNai,
biShNu ro kaThai nivAsa,-2
dekhaNUM hari nai||


dekhyo chyArUM kUMTa,
aura baikUNTa,
deva aura nara maM-2
mahArAja deva aura nara maM,
hejI-2 o deva aura nara maM,
nArAyaNa liyo avatAra,-2
nanda kai ghara maM||


prabhu nanda gharAM avatArI,
lakha magana bhayo tripurArI,
AMkhaDa़lyAM tarasai mhArI,
chAlaNa rI karI tyArI||


srIMgI seLI kaNThI mALA,
gaLai bIcha ghAlI hai,
bAghambara lapeTI tana para,
bhasmI ramAlI hai,
shIsha Upara shobhA devai,
jaga nai tAraNa hALI hai,
kailAsAM sUM bidA hoyA,
bolyA hara bama-bama|
hAtha maM trishUla DamarU,
bAja rayo Dam Dam,
chandaramA lilADa़ Upara,
kara rayo cham cham||


chAlyo sarapa gaLA maM ghAla kI,
diNa braja maM Aya ugAyo,
kailAsha purI sai chAlakai,
shiva nanda mahara ghara Ayo||


gokuLa rI dekhI jhalaka,
jagAI alakha,
nanda rai dvArai-2
mahArAja nanda rai dvArai,
hejI-2 o nanda rai dvArai,
eka darasa bhikhArI,-2
khaDa़yo bAraNai thAMrai||


alakha-alakha rayo Tera,
hoya rayI dera,
jAvUM ghara mhArai-2
mahArAja jAvUM ghara mhArai,
hejI-2 o jAvUM ghara mhArai,
mAI mAI,-2
shivashaMkara khaDa़yo pukArai||


jada mAtA jasodA bolI,
eka saMta khaDa़yo Chai poLI,
bhichChA lyAyI aNa़molI,
jogI kI bhara devUM jhoLI||


thALI bharakai lyAyI mAtA,
ratana amolA re,
lAlai rI badhAI devUM,
lejyA jogI bhoLA re,
jAgyAvai kanhaiyo mhAro,
karai mata roLA re,
bhIkha konIM levUM terai,
puttara nai dikhA de mAI,
bhoLenAtha gharai Ayo,
jAyakai suNA de mAI,
alakha pAlaNiyai terai,
sutyo hai jagA de mAI||


sUrata dikhA de thArai lAla kI,
shiva darasaNa tAMIM Ayo,
kailAsha purI sai chAlakai,
shiva nanda mahara ghara Ayo||


terI suNa DamarU kI tAna,
sUteDa़o kAna,
chimaka kai jAgai-2
mahArAja chimaka kai jAgai,
hejI-2 chimaka kai jAgai,
lAlA rai nijara laga jAyai,-2
lyAvUM nIM terai Agai||


terai gaLai bIcha maM sheSha,
ajaba tero bheSha,
manai Dara lAgai-2
mahArAja manai Dara lAgai,
hejI-2 o manai Dara lAgai|
bALaka dekhai tero,-2
rUpa royakara bhAgai||


kai riyA bachana kailAsI,
mAI kara de maira jarAsI|
thArai ghara pragaTyo abinAsI,
AMkhyAM darasaNa rI pyAsI||


mero IShTa deva mAI,
jhUlai thArai pAlaNai,
jagata ko karatA dharatA,
khelai thArai AMgaNai,
darasaNa karabA Ayo konIM,
Ayo bhIkha mAMgaNai,
tAto pANI kara dyUM jogI,
baiThakara kai nhAyale,
bhUkha je lagI to jogI,
dahI roTI khAyale,
puttara nai dikhAvUM konIM,
chAyai bhikShA nAMyale||


kyUM bAta karai hai jALakI,
chalyo jAyai jaThai sai Ayo,
kailAsha purI sai chAlakai,
shiva nanda mahara ghara Ayo||


shaMkara hoya nirAsa,
phera kailAsa,
chAlaNa nai lAgyo-2
mahArAja chAlaNa nai lAgyo,
hejI-2 o chAlaNa nai lAgyo,
palaNai maM sUtyo,-2
kaMvara kanhaiyo jAgyo||


chimaka mArI kilakAra,
paira phaTakAra,
rovaNa nai lAgyo-2
mahArAja rovaNa nai lAgyo,
hejI-2 o rovaNa nai lAgyo,
mAtA kaitI,-2
jogiDa़o nijara lagAgyo||


jhaTa goda liyo mahatArI,
hularA-hularA kai hArI,
AI dasa pAMcha biraja kI nArI,
thAro kyUM rovai banavArI||


koI bolI peTa dukhai,
kAna maM hai chaTako,
koI bolI kIDa़o kAMTo,
bhara liyo baTako,
mAtA bolI bhaiNA mhArai,
jI maM ora khaTako,
aeka jogI Ayo bhaiNA,
karagyo jAdU TUNo ae,
jogiDa़o jANai kai pIChai,
rovai dUNo dUNo ae,
pakaDa़ kai jogI nai lyAvUM,
DhUnDhUM kUNo kUNo ae||


kAmbaLa sI nAra khALa kI,
shiva shaMkara nAma batAyo,
kailAsha purI sai chAlakai,
shiva nanda mahara ghara Ayo||


jasumati dauDa़I laira,
jogiDa़A Thaira,
jANa devUM nAMI-2
mahArAja jANa devUM nAMI,
hejI-2 o jANa devUM nAMI,
kAnhai ro dukhai peTa,-2
thUM nijara lagAI||


ke kara Ayo jAdU,
pAkhaNDI sAdU,
bola rayI mAI-2
mahArAja bola rayI mAI,
hejI-2 o bola rayI mAI,
shivashaMkara kavai ghara chAlUM,
devUMlA davAI||


shaMkara mana maM harasAyo,
saMga jasumati kai ghara Ayo,
poLI maM kRRiShNa bulAyo,
haMsa kara kai kaNTha lagAyo||


nijara lAgI to tanai,
babhUtI rI chUMTI devUM,
sarada jukhAma vhai to,
ora jaDa़I bUMTI devUM,
peTa maM darda vhai to,
jAyaphaLa rI ghUMTI devUM||


shIsha Upara hAtha pherai,
AshIShAM suNAya rayo,
gada gada kaNTha ho kai,
mana maM harasAya rayo,
shaMkara-shyAma milyA jada,
mohana guNa gAya rayo||


lyAyo umara hajArAM sALa kI,
yo jasumati thAMko jAyo,
kailAsha purI sai chAlakai,
shiva nanda mahara ghara Ayo||


kailAsha purI se chAla ke,
shiva nanda mahara ghara Ayo||

lekhaka sva॰ shrImohana lAla jI choTiyA|
gAyana shrIrohita pujArI(sAlAsara)
preShaka viveka agravAla|

कैलाश पुरी से चाल के शिव नन्द महर घर आयो Video

कैलाश पुरी से चाल के शिव नन्द महर घर आयो Video

Browse Temples in India