Posted inLord Vishnu

Ashtakshara Keerthanam

Ashtakshara Keerthanam (Sanskrit)   By Poonthanam, English Translation by P.R.Ramachander (this is the prayer addressed to Lord Vishnu   who is euologised by   the eight lettered manthra, Om  Narayana Nama. ) 1. Krishnambuja nethra Krishnaa , nruhare , Padmanabha, Krishnachyutha, krupanaasraya, Karunamrutha  Jaladhe , Krishnananda jaya  Govinda jagadeeswara Krishna  Mukunda, Ashtakshara pari keerthana   bhagwan   Bhava Saranam 1 […]