Mukund Madhav Govind Bol – मुकुंद माधव गॊविंद बॊल…

मुकुन्द माधव गोविन्द बोल    ।
केशव माधव हरि हरि बोल ।।

राम राम बोल, राम राम बोल ।
शिव शिव बोल, शिव शिव बोल ।।

नारायण बोल, नारायण बोल ।
केशव माधव हरि हरि बबोल ।।

मुकुन्द माधव गोविन्द बोल   ।
केशव माधव हरि हरि बोल ।।