साई जी तेरे कोल वसना Lyrics

साई जी तेरे कोल वसना Lyrics (Hindi)

तेरी शिरडी दा दवार बड़ा सोहना साई जी तेरे कोल वसना,
साई कहना कुझ होर नहियो कहना साई जी तेरे कोल वसना,

तू ही जींद मेरी तू ही मेरी जान है,
तेरे नल सैयां मेरा सारा ही जहान है,
तेरे चरना च सैयां हर पल रहना साई जी तेरे कोल वसना,
तेरी शिरडी दा दवार बड़ा सोहना……..

चंगा नहियो लगदा दूर तेतो रहना,
द्वारे कमाई विच तेरे कोल बेहना,
तेरे दर्शन दा सैयां पाना मैं ता गहना साई जी तेरे कोल वसना,
तेरी शिरडी दा दवार बड़ा सोहना……..

तेरा नाम लेके साई भाव तर जाना है,
तू ही कश्ती मेरी तू ही किनारा है,
मैं साई साई साई साई कहना,
साई जी तेरे कोल वसना,
साई जी तेरे कोल वसना,
तेरी शिरडी दा दवार बड़ा सोहना……..

Download PDF (साई जी तेरे कोल वसना )

साई जी तेरे कोल वसना

Download PDF: साई जी तेरे कोल वसना Lyrics

साई जी तेरे कोल वसना Lyrics Transliteration (English)

tērī śiraḍī dā davāra baḍhā sōhanā sāī jī tērē kōla vasanā,
sāī kahanā kujha hōra nahiyō kahanā sāī jī tērē kōla vasanā,

tū hī jīṃda mērī tū hī mērī jāna hai,
tērē nala saiyāṃ mērā sārā hī jahāna hai,
tērē caranā ca saiyāṃ hara pala rahanā sāī jī tērē kōla vasanā,
tērī śiraḍī dā davāra baḍhā sōhanā……..

caṃgā nahiyō lagadā dūra tētō rahanā,
dvārē kamāī vica tērē kōla bēhanā,
tērē darśana dā saiyāṃ pānā maiṃ tā gahanā sāī jī tērē kōla vasanā,
tērī śiraḍī dā davāra baḍhā sōhanā……..

tērā nāma lēkē sāī bhāva tara jānā hai,
tū hī kaśtī mērī tū hī kinārā hai,
maiṃ sāī sāī sāī sāī kahanā,
sāī jī tērē kōla vasanā,
sāī jī tērē kōla vasanā,
tērī śiraḍī dā davāra baḍhā sōhanā……..

साई जी तेरे कोल वसना Video

साई जी तेरे कोल वसना Video

Browse Temples in India