Posted inA Lyrics

जसोल नगरी मोटो धाम माजीसा रो मोटो धाम Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

जसोल नगरी मोटो धाम माजीसा रो मोटो धाम लिरिक्स Jasol Nagri Moto Dhaam जसोल नगरी मोटो धाम माजीसा रो मोटो धाम लिरिक्स (हिन्दी) जसोल नगरी मोटो धाम, माजीसा रो मोटो धाम, जसोल नगरी मोटो धाम, माजीसा रो मोटो धाम, माजीसा रो मोटो धाम, माजीसा तो सारे काम।। अरे खम्मा माजीसा ने करो प्रणाम, माजीसा रो […]