Posted inA Lyrics

रमतो भमतो जाय आज माँ नो गरबो रमतो जाय गरबा Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

रमतो भमतो जाय आज माँ नो गरबो रमतो जाय गरबा लिरिक्स Ramto Bhamto Jay Aaj Maa No Garbo रमतो भमतो जाय आज माँ नो गरबो रमतो जाय गरबा लिरिक्स (हिन्दी) रमतो भमतो जाय, आज माँ नो गरबो रमतो जाय, पवन झपाटा खाय, आज माँ नो गरबो रमतो जाय, रमतों भमतों जाय, आज माँ नो गरबो […]