Posted inA Lyrics

जय नंदनँदन सुखधाम हरे, गोपी जन वल्लभ श्याम हरे भजन लिरिक्स

जय नंदनँदन सुखधाम हरे, गोपी जन वल्लभ श्याम हरे जय नंदनँदन सुखधाम हरे,गोपी जन वल्लभ श्याम हरे । जय जीवन धन ब्रजबाम हरे,विहरत वृन्दावन धाम हरे । जय ललितादिक ब्रजबाम हरे,सँग मनसुख अरु श्रीदाम हरे । जय कोटि काम अभिराम हरे,रस बरसावत ब्रजधाम हरे । जय नंद यशोमती बाम हरे, Download PDF (जय नंदनँदन सुखधाम […]