Posted inA Lyrics

सदा सतसंग की महिमा मुबारक हो मुबारक हो Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

सदा सतसंग की महिमा मुबारक हो मुबारक हो लिरिक्स Sada Satsang Ki Mahima सदा सतसंग की महिमा मुबारक हो मुबारक हो लिरिक्स (हिन्दी) सदा सतसंग की महिमा, मुबारक हो मुबारक हो।। जगत को जलता देख करके, प्रभु ने ज्ञान घटा भेजी, बुझावे ताप त्रिय को, मुबारक हो मुबारक हो।। शोक संशय सब भागे, गरजना संतों […]