Posted inA Lyrics

कटे गया गुरु राजकुमार जी बिलख रहयो छ टाबरीयो Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

कटे गया गुरु राजकुमार जी बिलख रहयो छ टाबरीयो लिरिक्स Kathe Gaya Guru Rajkumar Ji Bhajan कटे गया गुरु राजकुमार जी बिलख रहयो छ टाबरीयो लिरिक्स (हिन्दी) कुण तो सुनासी माँ की ममता, कुन नेनी बाई को मायरियो, कटे गया गुरु राजकुमार जी, बिलख रहयो छ टाबरीयो।। पाच लाडल्या बिल्के थाकी, बिलके छोटो टाबरयो, माँ […]