Posted inA Lyrics

मुरली वाले दी मैं गई हो मुरली वाला मेरा हो गया | Lyrics, Video | Krishna Bhajans

मुरली वाले दी मैं गई हो मुरली वाला मेरा हो गया लिरिक्स murli vale di main gai ho murli vala mera ho geya मुरली वाले दी मैं गई हो मुरली वाला मेरा हो गया लिरिक्स (हिन्दी) मुरली वाले दी मैं गई हो मुरली वाला मेरा हो गया, सोहना मुखड़ा इंज गया मोह, मुरली वाला मेरा […]