त्वमेव माता च पिता त्वमेव | Lyrics, Video | Miscellaneous Bhajans
त्वमेव माता च पिता त्वमेव | Lyrics, Video | Miscellaneous Bhajans

त्वमेव माता च पिता त्वमेव लिरिक्स

tavmev mata ch pita tavmev

त्वमेव माता च पिता त्वमेव लिरिक्स (हिन्दी)

त्वमेव माता च पिता त्वमेव,
त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव
त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव,
त्वमेव सर्वम् मम् देव देव,

माता तू ही गुरु दाता तू ही,
मित्र भ्राता तू ही धन-धान्य भंडारो,

ईश तू ही जगदीश तू ही,
मम शीश तू ही प्रभु राखनहारो

राव तू ही उमराव तू ही,
सत्य-भाव तू ही मम नैन को तारो

सार तू ही करतार तू ही,
घर-द्वार तू ही परिवार हमारो

सोम तू ही और व्योम तू ही,
निज ओम तू ही मम प्राण अधारो

Download PDF (त्वमेव माता च पिता त्वमेव)

त्वमेव माता च पिता त्वमेव

Download PDF: त्वमेव माता च पिता त्वमेव

त्वमेव माता च पिता त्वमेव Lyrics Transliteration (English)

tvameva mAtA cha pitA tvameva,
tvameva baMdhushcha sakhA tvameva
tvameva vidyA draviDa़ma tvameva,
tvameva sarvam mam deva deva,

mAtA tU hI guru dAtA tU hI,
mitra bhrAtA tU hI dhana-dhAnya bhaMDAro,

Isha tU hI jagadIsha tU hI,
mama shIsha tU hI prabhu rAkhanahAro

rAva tU hI umarAva tU hI,
satya-bhAva tU hI mama naina ko tAro

sAra tU hI karatAra tU hI,
ghara-dvAra tU hI parivAra hamAro

soma tU hI aura vyoma tU hI,
nija oma tU hI mama prANa adhAro

त्वमेव माता च पिता त्वमेव Video

त्वमेव माता च पिता त्वमेव Video

Browse Temples in India