Tato yuddhaparishraantam samare chintayaa-sthitam |
raavanam chaagrato drshtvaa yuddhaaya samupasthitam ||

daivataishcha samaagamya drashtumabhyaagatoranam |
upaagamyaabraveedraamam aastyo bhagavaan rshihi ||

raama raama mahaa baaho shrnu guhyam sanaatanam |
ena sarvaanareen vatsa samare vijayishyasi ||

aadityahrdayam punyam sarvashatruvinaashanam|
jayaavaham japennityam akshayyam paramam shivam ||

sarvamangala maangalyam sarvapaapapranaashanam |
chintaashoka-prashamanam aayurvardhanam uttamam ||

rashmimantam samudyantam devaasura-namaskrtam |
poojayasva vivasvantam bhaaskaram bhuvaneshwaram ||

sarvadevaatmako hyeshaha tejasvee rashmi-bhaavanaha |
esha devaasuraganaan lokaan paati gabhastibhihi ||

esha brahmaa cha vishnushcha shivaha skandaha prajaapatihi |
mahendro dhanadaha kaalo yamaha somo hyapaam patihi ||

pitaro vasavaha saadhyaa hyashvinou maruto manuha |
vayurvahnih prajaapraanaha rutukartaa prabhaakaraha ||

aadityaha savitaa sooryaha khagaha pooshaa gabhastimaan |
suvarnasadrrsho bhanuhu hiranyaretaa divaakaraha ||

haridashvaha sahasraarchihi saptasaptihi-mareechimaan |

timironmathanaha shambhustvashta maartaanda amshumaan ||

hiranyagarbhaha shishirastapano bhaskarho ravihi |
agnigarbho(a)diteh putraha shankhaha shishiranaashanaha ||

vyomanaathastamobedi rigyajussaamapaaragaha |
ghanavrshtirapaam mitro vindhyaveethee plavangamaha ||

aatapee mandalee mrtyuhu pingalaha sarvataapanaha |
kavirvishvo mahaatejaa raktaha sarvabhavodbhavaha ||

nakstragrahataaranaamadhipo vishvabhaavanaha |
tejasaamaapi tejasvee dvaadashaatman-namo(a)stu te ||

namaha poorvaaya giraye pashchimaayaadraye namaha |
jyootirganaanaam pataye dinaadhipataye namaha ||

jayaaya jayabhadraaya haryashvaaya namo namaha |
namonamaha sahasraamsho aadityaaya namo namaha ||

namaha ugraaya veeraaya saarangaaya namo namaha |
namaha padmaprabodhaaya maartandaaya namo namaha ||

brahmeshaanaachyuteshaaya sooryaayaadityavarchase |
bhaasvate sarvabhakshaaya rowdraaya vapushe namaha ||

tamoghnaaya himaghnaaya shatrughnaayaamitaatmane|
krtaghnaghnaaya devaaya jyotishaam pataye namaha ||

taptachaameekaraabhaaya vahnaye vishvakarmane |
namastamo(a)bhinighnaaya ruchaye lokasaakshine ||

naashayatyesha vai bhootam tadev srjati prabhuhu |
paayatyesha tapatyesha varshatyesha gabhastibhihi ||

esha supteshu jaagarti bhooteshu parinishthitaha |
esha evaaghnihotram cha phalam chaivaagnihotrinaam ||

vadaashcha kratvashchaiva kratoonaam phalameva cha |
yaani krtyaani lokeshu sarva esha ravihi prabhuhu ||

enamaaptsu krchreshu kaantaareshu bhayeshu cha |
keertayanpurushaha kashchinnaavaseedati raaghava ||

poojayasvainamekaagro devadevam jagatpatim |
etat trigunitam japtvaa-yuddheshu vijayishyasi ||

See also  Mandukya Upanishad

asiminkshane mahaabaaho raavanam tvam vadhishyasi |
evamuktvaa tadaagastyo jagaama cha yathaagatam ||

etachchurtvaa mahaatejaa nashtashoko(a)bhavattadha |
dhaarayaamaasa supreeto raaghavha prayataatmavaan ||

aadityam prekshya japtvaa tu param harshamavaaptvaan |
triraachamya shuchirbhotvaa dhanuraadaaya veeryavaan ||

raavanam prekshya hrshtaatmaa yuddhaya samupaagamat |
sarvayatnena mahataa vadhe tasya dhrto(a)bhavat ||

atha raviravadannireekshya raamam muditamanaaha
paramam prahrshyamaanaha |
nishicharapati samkshayam viditvaa suragana-
madhyagato vachastvareti ||

Browse Temples in India

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *