Posted inA Lyrics

यमुनाष्टक हिंदी Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

यमुनाष्टक हिंदी लिरिक्स Yamunashtak In Hindi यमुनाष्टक हिंदी लिरिक्स (हिन्दी) यमुनाष्टक हिंदी लिरिक्स, सम्पूर्ण यमुनाष्टक हिंदी लिरिक्स, नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुं मुदा, मुरारि पद पंकज स्फ़ुरदमन्द रेणुत्कटाम। तटस्थ नव कानन प्रकटमोद पुष्पाम्बुना, सुरासुरसुपूजित स्मरपितुः श्रियं बिभ्रतीम।।१।। कलिन्द गिरि मस्तके पतदमन्दपूरोज्ज्वला, विलासगमनोल्लसत्प्रकटगण्ड्शैलोन्न्ता। सघोषगति दन्तुरा समधिरूढदोलोत्तमा, मुकुन्दरतिवर्द्धिनी जयति पद्मबन्धोः सुता।।२।। भुवं भुवनपावनी मधिगतामनेकस्वनैः, प्रियाभिरिव सेवितां शुकमयूरहंसादिभिः। […]