अखिया खोल खोल के Lyrics | Bhajans | Bhakti Songs

अखिया खोल खोल के Lyrics अखिया खोल खोल के Lyrics (Hindi) मैं ता रज रज दर्शन पावा अखिया खोल खोल के, अखिया खोल खोल के अखिया खोल खोल के, तेरे चरना दी मैं हा राजी, तेरे दर तो मुडा ना प्यासी, तेरे नाम दा प्याला पीना अखिया खोल खोल के, मैं ता…….. तेरे दरश दी […]