Jayapradha Subramanya stotram

Translated by P.R.Ramachander

1.Jaya devendraja kantha. Jaya  mrutynjayathmaja,
Jaya Sailendraja soono, jaya Sambhu ganavrutha.

1.Hail husband of daughter of Indra, hail  son of God who won over Yama,
Hail the son of  daughter of daughter of mountain, hail one surrounded by Shiva’s assistants.

2.Jaya Tharaka  darpagna, Jaya  Vigneswaranuja,
Jaya Devendra jaamathaas, Jaya Pankaja lochana .

2.Hail destroyer of pride of Tharaka, hail  younger brother of lord Ganesa,
Hail son in lawof Devndra, hail  lotus   eyed one.

3.Jaya Sankara sambhootha jaya padmasanarchitha,
Jaya Dakshayani soono, jaya  kasa vanodhbhava.

3.Hail son of Sankara, hail God worshipped by Lord Brahma,
Hail son of daughter of Daksha, hail God born in forest of reeds.

4.Jaya Bhageeradhi soono, jaya pavaka sambhava,
Jaya padmaja garvagna, jaya vaikunta  poojitha.

4,Hail son of Bhageerathi, Hail  one born out of fire,
Hail destroyer of pride of Brahma, Hail God worshipped  in Vaikunta.

5.Jaya bhaktheshta varada, jaya  bhaktharthi  banjana,
Jaya Bhaktha paraadheena, jaya  bhaktha prapoojitha.

5.Hail fulfiller of desires of devotees, hail destroyer of worries of devotees,
Hail  one who is in the control of devotees, hail one who is  worshipped  by devotees.

6.Jaya dharnmavathaam sreshta, jaya daridrya  nasana,
Jaya  budhimathaam sreshta, jaya  narada sannutha.

6.Hail  the best among those  who follow Dharma, hail destroyer of poverty,
Hail the best among those intelligent, hail one praised  by  Narada.

7.Jaya  bhogeeswaradheesa jaya  thumburu sevitha,
Jaya shad tharakaradhya, jaya valli  manohara.

7.Hail lord of king of serpents, hail one served by Dumburu,
Hail one worshipped by six stars(krithika), hail  stealer of mind of Valli.

8.Jaya yoga samaradhya, jaya  sundara  vigraha,
Jaya  soundarya koopara, jaya  vasava vandhitha.

8.Hail God who can be worshipped by Yoga, hail  god with pretty looks,
Hail ocean of beauty, hail god saluted  by Indra.

9.Jaya shad bhava  rahitha, jaya  veda  vidham vara,
Jaya  shanmukha devesa, jaya  bho vijayee  bhava.

9,Hail god who does not have six events like  birth, death etc, Hail the best among knower of Vedas,
Hail lord of Gods  with six faces, Hail Oh God, be always  victorious.

Browse Temples in India

Leave a comment

Leave a Reply