ओम जय अम्बे गौरी भजन लिरिक्स

ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी।तुमको निशिदिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी॥जय अम्बे गौरीमाँग सिन्दूर विराजत, टीको मृगमद को।उज्जवल से दो‌उ नैना, चन्द्रवदन नीको॥जय अम्बे गौरीकनक समान कलेवर, रक्ताम्बर राजै।रक्तपुष्प गल माला, कण्ठन पर साजै॥जय अम्बे गौरीकेहरि वाहन राजत, खड्ग खप्परधारी।सुर-नर-मुनि-जन सेवत, तिनके दुखहारी॥जय अम्बे गौरीकानन कुण्डल शोभित, नासाग्रे मोती।कोटिक चन्द्र […]